ANDY Logo

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS DE SERVEI USUARI

I.  INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat de la pàgina Web www.andy.ad, www.rideandy.com i de l’App ANDY (en endavant, “Web”), l’ostenta la societat mercantil andorrana "QOALY, SL" (en endavant, “el Titular de la Web”) ), entitat constituïda mitjançant acta notarial de la Sra. Rosa Maria FERRÀNDIZ ESTEVE de data 12 de setembre de 2017 sota el número 1998 del seu protocol i inscrita al Registre de Societats del Govern d’Andorra el 13 de setembre de 2017 sota el número 17414, Llibre S-268 – folis 141-150 ; domiciliada a Ctra. de Fontaneda (Cal Bou Ressort) – AD600 Sant Julia de Loria (Principat d’Andorra), representada pel Sr. Josselin DELAROUSSE en la seva qualitat d’Administrador únic.

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: la Web i l’App ANDY

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i l’ús del programa d’ordinador creat per la societat QOALY, SL i posat a disposició dels usuaris (en endavant “Usuaris”). Als efectes de les presents Condicions, el software posat a disposició mitjançant la Web/App comprèn: l’aspecte exterior de les interfases de pantalla, estàticament i dinàmicament, es a dir l’arborescència de navegació; i tots els elements integrats en dites interfases de pantalla i en l’arborescència de navegació (en endavant “el Contingut”) i tots el serveis accessibles als Usuaris (en endavant “els Serveis”).

El Titular de la Web/App es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web/App i dels Continguts i Serveis que en aquesta poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment el Titular de la Web/App pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en la Web/App.

A part del cost de la connexió via una xarxa de telecomunicacions, contractat per l’Usuari, els Serveis sol·licitats per l’Usuari donen lloc a una remuneració acceptada per l’Usuari al moment de la comanda a la App.

El propietari de la Web/App té una obligació de mitjans i no de resultat i, per tant, els Usuaris no tindran cap dret a reemborsament dels pagaments realitzats pels serveis sol·licitats i pagats a la App.

Condicions d’anul·lació i de reemborsament

Quan un Usuari a sol.licitat els Serveis (a saber la reserva d’un vehicle amb Xofer):

 • i es presenta amb un retard entre 0 – 4 minuts: cap penalitat s’aplica

 • i es presenta amb un retard entre 0 – 4 minuts: cap penalitat s’aplica

L’Usuari

A comptar de l’accés, la navegació i l’ús de la Web/App per part de l’Usuari es dona per entès que s’accepten, des que s’inicia la navegació per la Web/App, totes les Condicions aquí establertes. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les al moment de descarregar la App.

La Web/App proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte de la Web/App. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús dels Serveis proposats pel Titular de la Web/App sense que sigui contrari a allò disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la Web/App.

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per la comanda del Servei estesos pel Titular de la Web/App. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata al Titular de la Web/App sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la Web/App (tal com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes), amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Cada comanda realitzada per l’Usuari a la App genera una relació contractual entre el Titular de la Web/App i l’Usuari així com el pagament per part de l’Usuari al final de cada cursa.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat legal suficient per a vincular-se per les presents Condicions. L’ús de la App per un menor requereix l’autorització expressa dels pares o representants legals.

III. FUNCIONAMENT DE LA WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Titular de la Web no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat de la Web, ni dels Continguts o Serveis, i farà tot el possible pel bon funcionament de la mateixa, però no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la Web no vagi a ser interromput o que estigui lliure d’error en l’accés als Serveis.

El Titular de la Web/App no es responsable dels danys que podrien causar-se als Usuaris per una mala utilització de la Web/App. En particular, no es responsable dels problemes relatius als serveis de telecomunicacions, interrupcions o avaries que puguin sorgir.

L’Usuari pot formular una reclamació en relació als Serveis descarregant la fulla de reclamacions del Govern a l’enllaç següent: 

https://www.comerc.ad/images/stories /PDFs/reclamacio_consum.pdf

IV. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Titular de la Web es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa andorrana i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través de la Web és la societat mercantil andorrana "QOALY, SL" (a saber, el Titular de la Web i també “Responsable del tractament”).

Adreça: Ctra de Fontaneda (Cal Bou Ressort) – AD600 Sant Julia de Loria (Principat d’Andorra),

Email: HELP@ANDY.AD

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que disposa el RGPD i la Llei andorrana qualificada de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals recaptades pel Titular de la Web mitjançant els formularis estesos en la Web quedaran incorporats i seran tractats en els nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Titular de la Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el previst al RGPD i a la Llei andorrana, llevat que sigui d’aplicació l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i la resta de circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà, en funció del seu lloc de residència, als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD o als principis recollits en la Llei andorrana qualificada de protecció de dades personals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.

 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació a les finalitats per a les quals siguin tractades.

 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de forma que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.

 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixin.

Categories de dades personals

Les categories de dades personals que es tracten a la Web/App són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. El Titular de la Web/App es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús de la Web.

En les ocasions en que l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut de la Web, se l’informarà en cas que el compliment d’algun d’ells sigui obligatori.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades pel Titular de la Web/App amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre la Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest darrer empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social del Titular de la Web/App, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com per millorar la qualitat, funcionament i navegació per la Web/App.

En el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en que s’obtinguin les dades personals s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en que s’obtinguin les dades personals s’informarà a l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Secret i seguretat de les dades personals

El Titular de la Web/App es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a dites dades.

La Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer) que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, al ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant, degut a que el Titular de la Web/App no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de mode fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari, en cas que succeeixi i sense dilació indeguda, una violació de la seguretat de les seves dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint l’establert en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a dites dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, el qual es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que dita confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari, en funció del seu lloc de residència, podrà exercir front al Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD o aquells reconeguts en la Llei andorrana qualificada de protecció de dades personals:

 • Dret d’accés: és el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si el Titular de la Web està tractant o no les seves dades personal i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que el Titular de la Web hagi realitzat o realitzi, així com, entre altra, de la informació disponible sobre l’origen de dites dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

 • Dret de rectificació: és el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

 • Dret de supressió: és el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals foren recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; o les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

 • Dret a la limitació del tractament: és el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a l’altre responsable.

 • Dret d’oposició: és el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del Titular de la Web.

 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: és el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament especificant:

 • Nom i cognoms de l’Usuari i fotocòpia del seu document d’identitat. En els casos en que s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del document d’identitat podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la que es vulgui accedir.

 • Domicili a efecte de notificacions.

 • Data i firma del sol·licitant.

 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la societat “QOALY, SL” a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça: Ctra de Fontaneda (Cal Bou Ressort) – AD600 Sant Julia de Loria (Principat d’Andorra),

Email: HELP@ANDY.AD

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la que s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el que tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Andorra, l’autoritat de control és l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals per a que el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús de la Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat de la mateixa.

El Titular de la Web es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

V. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquesta Web/App pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari -en els distints dispositius que pugui utilitzar per a navegar- per a que el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament llegirà el servidor que la va implementar. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable i no danyen el dispositiu de navegació. 

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites a la Web/App, les pàgines visionades, el temps que ha estat en la Web/App i els llocs visitats just abans i després. No obstant, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera de que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, serà d’aplicació a les mateixes la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, serà necessari el consentiment de l’Usuari per a la utilització de les mateixes. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva abans del tractament inicial, que es pugui retirar i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament pel Titular de la Web per al millor funcionament de la Web. La informació que es recapta s’utilitza per a millorar la qualitat de la Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent de la Web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Deshabilitar, refusar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, refusar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a refusar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’internet que estigui utilitzant. En el supòsit en que refusi l’ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant la Web/App, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes prestacions de la mateixa.

Canvis en la Política de Cookies

És possible que la Política de Cookies de la Web/App canviï o s’actualitzi. Per això, és recomanable que l’Usuari revisi aquesta política cada cop que accedeixi a la Web/App amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les cookies.

VI.  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular de la Web/App és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Web/App i estan protegits per l’ordenament jurídic andorrà i els Tractats internacionals en la matèria. Així tot el contingut de la Web/App i els programes informàtics, programes d’ordinador, elements gràfics d’interfase o altres elements relatius al Contingut i/o als Serveis posats a la disposició dels Usuaris de la Web pel Titular de la Web/App pertanyen exclusivament al Titular de la Web/App. 

A part de la facturació a l’Usuari per la comanda del servei a la App, l’accés a la Web/App stricto sensu es concedit gratuïtament pel Titular de la Web/App a l’Usuari.   Dita llicencia d’ús no confereix cap dret sobre els elements de la Web/App protegits per un dret de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els drets reservats. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta Web/App amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Titular de la Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts de la Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament al Titular de la Web/App.

VII.  ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El Titular de la Web es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda de la Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

En cas de dubte, la versió en català s’aplicarà; les altres versions d’aquestes condicions generals son traduccions.

La relació entre l’Usuari i el Titular de la Web/App es regirà pel dret andorrà. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció de la Batllia del principat d’Andorra.